LMK Consult
about

За нас

Историята в цифри

 • 2011

  Началото

  От 2011г. успешно предлагаме на своите клиенти консултантски услуги при подготовка на проектна документация и ръководене изпълнението на проекти по Оперативни програми финансирани от европейски фондове.
  Наши клиенти са спечелили и реализирали проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013г.

 • 2015

  Към края на 2015г.

  Към края на 2015г. имаме над 100 успешно приключили проекта на общо стойност над 120 млн. лв.

 • 2020

  2014 - 2020

  И през новия програмен период 2014 -2020г. ще продължим да бъдем вашият верен и сигурен избор при разработването и управлението на проекти финансирани от европейски фондове.

services

Услуги

За успеха на Вашия бизнес

Екипът ни ще Ви помогне при избора на най-подходящата за Вашата организация и нужди Оперативна програма и процедура за финансиране.

Ще подготвим Вашето проектно предложение, качествено, в срок и отговарящо на всички изисквания на процедурата за финансиране.

Ще бъдем до Вас през целия процес за избор на изпълнител – от подготовката на тръжната документация, през публикуване и получаване на предложения до тяхната оценка и класиране на кандидатите.

Доверете ни се за финалното отчитане на Вашия проект – ние ще подготвим проектно досие и финален отчет и ще Ви консултираме до получаването на безвъзмездната финансова помощ.

news

Новини

Процедури отворени за кандидатстване

ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ” 2022

Очаквано обявяване – месец Юли 2022г

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Да имат приключени 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години
 • Микро, малко или средно предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  • за микропредприятие: НПП* ≥ 210 000 лева
  • за малко предприятие: НПП* ≥ 750 000 лева
  • за средно предприятие: НПП* ≥ 3 000 000 левa
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  • за микропредприятие: НПП ≥ 70 000 лева
  • за малко предприятие: НПП ≥ 250 000 лева
  • за средно предприятие: НПП ≥ 1 000 000 левa

*Сборът се изчислява съобразно стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на Отчетите за приходите и разходите за трите години (код на реда 15100, колона 1).

 • Да развиват своята основна икономическа дейност (за 2021г. ) и да изпълняват проект в някой от следните сектори съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008):

Сектор С

C10 Производство на хранителни продукти (без 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91)

C11 Производство на напитки (без 11.02, 11.03, 11.06)

C13 Производство на тъкани

C14 Производство на облекло

C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C20 Производство на химични продукти

C21 Производство на лекарствени вещества и продукти

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24 Производство на основни метали

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

C27 Производство на електрически произведения

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30 Производство на превозни средства, без автомобили

C31 Производство на мебели

C32 Производство, некласифицирано другаде

C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Сектор Е

Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Сектор J

J58 Издателска дейност

J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60 Радио- и телевизионна дейност

J61 Далекосъобщения

J62 Дейности в областта на информационните технологии

J63 Информационни услуги

Сектор М

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72 Научно-изследователска и развойна дейност

 

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ПРОЕКТ:

 • Микропредприятие – до 200 000 лева, но не повече от 40 % от нетните приходи от продажби за последните три финансови години
 • Малко предприятие – до 350 000 лева, но не повече от 25 % от нетните приходи от продажби за последните три финансови години
 • Средно предприятие – до 600 000 лева, но не повече от 10 % от нетните приходи от продажби за последните три финансови години

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

При режим „Регионална инвестиционна помощ

Категория предприятие

Проекти извън  Югозападен район за планиране Проекти в Югозападен район за планиране

Микропредприятие

 до 50%

до 40 % в области София град и Перник;

до 45 % в област Кюстендил;

до 50 % в София област и област Благоевград

Малко предприятие

 до 50%

до 40 % в области София град и Перник;

до 45 % в област Кюстендил;

до 50 % в София област и област Благоевград

Средно предприятие  до 50%

до 30 % в области София град и Перник;

 до 35 % в област Кюстендил;

до 50 % в София област и област Благоевград

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА

 В оценката на проектните предложения се очаква да е включено наличието на действащ внедрен стандарт, като максимален брой точки ще се дава при наличие на минимум 3 стандарта:

 • БДС EN 62264 и/или
 • БДС EN ISO 9001 и/или
 • БДС EN ISO 14001 и/или
 • ISO/IEC 27001 и/или
 • БДС EN ISO 50001 и/или
 • EMAS

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА максимум 9 месеца

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Всички физически и юридически лица, министерства, ведомства, отраслови, браншови и регионални съвети по условия на труд.

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА режим „de minimis”– до 30% от общата стойност на разходи (максимум 100 000 лева)

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения
 • модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване
 • изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда
 • подобряване на санитарно-битовите условия
 • други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване

 

ЕЛЕМЕНТИ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ

 • микроклимат
 • техническа безопасност на работно оборудване
 • прах
 • шум
 • вибрации
 • осветление
 • лъчения (йонизиращи и нейонизиращи)
 • електробезопасност
 • пожаробезопасност
 • химични агенти
 • биологични агенти
 • ръчна работа с тежести
 • санитарно-битови условия

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори, издадена от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите (издадена не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на предложението)
 • Документ, че кандидатът е назначил или определил поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация или е създал специализирана служба или е възложил с договор на друго физическо или юридическо лице организирането на изпълнението на дейности, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
 • Документ, че кандидатът е осигурил обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина
 • Документ, удостоверяващ правото на собственост или друго валидно правно основание за ползване на обекта, в който ще бъде реализиран проекта, със срок не по-кратък от 5 г. от датата на подаване на предложението
 • Утвърдена от работодателя оценка на риска на работните места и предприетите мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска
 • Протоколи и сертификати от измервания на състоянието на факторите на работната среда, свързани с настоящия проект
 • Скица/и на обектите, тяхното разположение на производствената площадка, с ясно означаване на всички места, където се осъществяват дейности по проекта
 • Снимков материал на обектите към момента на подаване на проектното предложение, на които ясно да се виждат местата, където се предвиждат дейности по проекта

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАдо 12 (дванадесет) месеца

 

 

 

Предстоящи процедури през 2022г., съгласно индикативна информация за оперативна програма Иновации и конкурентоспособност.

При обявяване на процедурите е възможно да има промени в критериите.

 

 

ИКТ РЕШЕНИЯ И КИБЕРСИГУРНОСТ

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Внедряване на цифрови технологии в предприятията  и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • микро, малки  и  средни  предприятия  от  всички икономически сектори

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • услуги за ИКТ и дигитален маркетинг
 • уеб-ИКТ услуги за платформи
 • уебсайтове, мобилни приложения и др.
 • придобиване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси
 • въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и киберсигурност
 • закупуване на  хардуер,  необходим  за  работата  на  новите  приложения  и софтуер
 • предоставяне на консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ: до 30 000 лв. под формата на ваучери

ОЧАКВАН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: третото тримесечие на 2022г.

 

 

 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ВЕИ

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Инсталиране в предприятията на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • микро, малки и средни предприятия  от всички икономически сектори

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
 • закупуване на машини и съоръжения
 • придобиване на патенти, софтуер и др.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:  50%

ОЧАКВАН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: четвърто тримесечие на 2022г.

 

 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

  

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Оптимизация  и  внедряване  на  екологични решения и технологии в производството,    както и изграждане на капацитет за по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните отпадъци.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • микро, малки, средни и големи предприятия от производствения и преработвателния сектор

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • придобиване на машини, съоръжения и оборудване
 • консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ на ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им
 • придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:  50%

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ: 1 000 000 лв.

ОЧАКВАН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: второ тримесечие на 2022г.

 

portfolio

Проекти

Клиентите за нас

Лонга прима
Лонга прима
КиК Спорт
КиК Спорт
Бакеп
Бакеп
Машин-Комерс ООД
Машин-Комерс ООД
СИКО-С ООД
СИКО-С ООД
СТРИМОНА
СТРИМОНА
ТОП ПРИНТ ООД
ТОП ПРИНТ ООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
Пътища и мостове
Пътища и мостове
Принтер БГ
Принтер БГ
АСУС
АСУС
СМС ИНВЕСТ
СМС ИНВЕСТ
ЮНИ-М 01
ЮНИ-М 01
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МСО-09 ЕООД
МСО-09 ЕООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
АРТЕХ ООД
АРТЕХ ООД
СИГ И СИН ООД
СИГ И СИН ООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ИНХОМ-98 ООД
ИНХОМ-98 ООД
ТЕОДОРА ООД
ТЕОДОРА ООД
Хит дизайн
Хит дизайн
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ДИНА КОМЕРС ООД
ДИНА КОМЕРС ООД
СИД ДП ЕООД
СИД ДП ЕООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ТЕКОСИС ООД
ТЕКОСИС ООД
Клара Инженеринг ООД
Клара Инженеринг ООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
Пътища и мостове
Пътища и мостове
MTM
MTM
Екопринт глас
Екопринт глас
Пресбетонел
Пресбетонел
contact

Контакти

За контакти

renova


гр. Варна
ул. „Николай Коларов“ № 3
офис 606
liliya@Lmk-consult.bg

Лилия Колелиева,
+359 884 74 54 18

renova


гр. София
ул. проф. Кирил Попов 27 офис 2
maya@Lmk-consult.bg

Мая Калчева,
+359 888 83 77 49