LMK Consult
about

За нас

Историята в цифри

 • 2011

  Началото

  От 2011г. успешно предлагаме на своите клиенти консултантски услуги при подготовка на проектна документация и ръководене изпълнението на проекти по Оперативни програми финансирани от европейски фондове.
  Наши клиенти са спечелили и реализирали проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013г.

 • 2015

  Към края на 2015г.

  Към края на 2015г. имаме над 100 успешно приключили проекта на общо стойност над 120 млн. лв.

 • 2020

  2014 - 2020

  И през новия програмен период 2014 -2020г. ще продължим да бъдем вашият верен и сигурен избор при разработването и управлението на проекти финансирани от европейски фондове.

services

Услуги

За успеха на Вашия бизнес

Екипът ни ще Ви помогне при избора на най-подходящата за Вашата организация и нужди Оперативна програма и процедура за финансиране.

Ще подготвим Вашето проектно предложение, качествено, в срок и отговарящо на всички изисквания на процедурата за финансиране.

Ще бъдем до Вас през целия процес за избор на изпълнител – от подготовката на тръжната документация, през публикуване и получаване на предложения до тяхната оценка и класиране на кандидатите.

Доверете ни се за финалното отчитане на Вашия проект – ние ще подготвим проектно досие и финален отчет и ще Ви консултираме до получаването на безвъзмездната финансова помощ.

news

Новини

Процедури отворени за кандидатстване

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ В ПРОГРАМИТЕ НА ЕК В БРЮКСЕЛ ПО ХОРИЗОНТ 2020

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Микро, малки и средни предприятия

ДОПУСТИМА ДЕЙНОСТ

Изготвяне на бизнес план за внедряване на нов и частично иновативен продукт

МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕТО

50 000 евро, платими:

 • 40% авансово при подписване на договор
 • 60% след представяне на завършен бизнес план

Заб. За темата изследвания и разработки в медицината сумата е 71 429 евро

ЕТАПИ НА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Проверка на допустимост на МСП по скоринг система
 • Регистрация на кандидастващото МСП в базата данни на програмата и получаване на персонален идентификационен код
 • Набиране на нужната информация за кандидатстване (попълване от кандидата на въпросник състоящ се от 81 въпроса касаещи иновативността на продукта, маркетинговата реализация и комерсиализацията на продукта)
 • Изготвяне на формуляр за кандидатстване, базиращ се на отговорите на поставените в предходния етап въпроси
 • Подаване на проектното предложение към ЕК
 • Оценка на проектното предложение от ЕК
 • При одобрение на проектното предложение се подписва договор; При отказ, проектното предложение може да бъде коригирано и внесено отново за нова оценка
 • След подписване на договор, бенефициента има 6 месечен срок да изготви бизнес план за иновацията

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Всяко предложение за предпроектно проучване, което завършва с бизнес-план в някоя от следните области (теми):

 • Подпомагане на усилията на микро, малките и средни предприятия (МСП) за разработване, внедряване и пускане на пазара на иновативни решения за „син“ растеж – потенциал на европейските океани, морета и брегове за работа и създаване на растеж, ако са направени необходимите инвестиции в научни изследвания и иновации.
 • Повишаване конкурентоспособността и устойчивостта на биотехнологично базираните индустриални процеси и преход към конкурентни и устойчиви биотехнологично базирани процеси.
 • Защита и опазване на градските „меки“ цели и критични инфраструктури.
 • МСП бизнес модел на иновациите – специфичното за тази тема е да се даде възможност на МСП да правят нововъведения и да растат извън традиционните рамки, чрез нови бизнес модели и организационна промяна в традиционни сектори: производствени сектори, културно наследство, различни услуги и творчески индустрии, както и в социалната икономика.
 • Иновативни мобилни приложения за електронно управление на МСП.
 • Малки бизнес изследвания и иновации в транспорта.
 • Ускоряване на възприемането на нанотехнологиите, авангардните материали или модерните производствени и преработвателни технологии от МСП.
 • Клинични изследвания за валидиране на биомаркери и/или диагностични медицински изделия, апаратура.
 • Увеличаване на потенциала на МСП за еко-иновации и устойчиви доставки на суровини.
 • Ефективно използване на ресурсите – еко-иновативното производство и преработката на храни.
 • Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за енергийни система с ниски въглеродни емисии – намаляване на потреблението на енергия и въглерод, интелигентно и устойчиво използване (включително енергийно ефективни продукти и услуги, както и „Интелигентни градове и общности“; ниска цена, за доставка на електроенергия с ниски нива на въглеродни емисии (включително енергия от възобновяеми източници, както и повторна употреба)), алтернативни горива и мобилни източници на енергия; единна, интелигентна европейска електропреносна мрежа; нови знания и технологии, както и стабилно вземане на решения и обществена ангажираност.
portfolio

Проекти

Клиентите за нас

Лонга прима
Лонга прима
КиК Спорт
КиК Спорт
Бакеп
Бакеп
Машин-Комерс ООД
Машин-Комерс ООД
СИКО-С ООД
СИКО-С ООД
СТРИМОНА
СТРИМОНА
ТОП ПРИНТ ООД
ТОП ПРИНТ ООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
Пътища и мостове
Пътища и мостове
Принтер БГ
Принтер БГ
АСУС
АСУС
СМС ИНВЕСТ
СМС ИНВЕСТ
ЮНИ-М 01
ЮНИ-М 01
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МСО-09 ЕООД
МСО-09 ЕООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
АРТЕХ ООД
АРТЕХ ООД
СИГ И СИН ООД
СИГ И СИН ООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ИНХОМ-98 ООД
ИНХОМ-98 ООД
ТЕОДОРА ООД
ТЕОДОРА ООД
Хит дизайн
Хит дизайн
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ДИНА КОМЕРС ООД
ДИНА КОМЕРС ООД
СИД ДП ЕООД
СИД ДП ЕООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ТЕКОСИС ООД
ТЕКОСИС ООД
Клара Инженеринг ООД
Клара Инженеринг ООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
contact

Контакти

За контакти

renova


гр. Варна
ул. „Николай Коларов“ № 3
офис 606
liliya@Lmk-consult.bg

Лилия Колелиева,
+359 884 74 54 18

renova


гр. София
ул. проф. Кирил Попов 27 офис 2
maya@Lmk-consult.bg

Мая Калчева,
+359 888 83 77 49