LMK Consult
about

За нас

Историята в цифри

 • 2011

  Началото

  От 2011г. успешно предлагаме на своите клиенти консултантски услуги при подготовка на проектна документация и ръководене изпълнението на проекти по Оперативни програми финансирани от европейски фондове.
  Наши клиенти са спечелили и реализирали проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013г.

 • 2015

  Към края на 2015г.

  Към края на 2015г. имаме над 100 успешно приключили проекта на общо стойност над 120 млн. лв.

 • 2020

  2014 - 2020

  И през новия програмен период 2014 -2020г. ще продължим да бъдем вашият верен и сигурен избор при разработването и управлението на проекти финансирани от европейски фондове.

services

Услуги

За успеха на Вашия бизнес

Екипът ни ще Ви помогне при избора на най-подходящата за Вашата организация и нужди Оперативна програма и процедура за финансиране.

Ще подготвим Вашето проектно предложение, качествено, в срок и отговарящо на всички изисквания на процедурата за финансиране.

Ще бъдем до Вас през целия процес за избор на изпълнител – от подготовката на тръжната документация, през публикуване и получаване на предложения до тяхната оценка и класиране на кандидатите.

Доверете ни се за финалното отчитане на Вашия проект – ние ще подготвим проектно досие и финален отчет и ще Ви консултираме до получаването на безвъзмездната финансова помощ.

news

Новини

Процедури отворени за кандидатстване

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)”

 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
 • Само кандидати, които са обединения под формата на:
 • сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство или
 • дружества по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения след 31.12.2018г.

 • Само кандидати, които включват минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г.

ВАЖНО: В допълнение към минималния брой юридически лица, посочен по-горе, се допуска и участието на едно юридическо лице , което осъществява дейност в друг район на планиране, но единствено в случай, че ще започне да осъществява икономическа/производствена дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ. Юридическите лица (членове на РИЦ) регистрирани по Търговския закон не трябва да са свързани предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.

 • Само кандидати-обединения, които включват минимум 1 (едно) висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти, посочени по-долу, които разполагат с капацитет и развиват дейност в дадения район на ниво NUTS 2:
  • Акредитирани български висши училища и основни звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование към акредитираните български висши училища
  • Българска академия на науките и нейни академични институти и специализирани академични звена
  • Селскостопанска академия и научните институти към нея
  • Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията

ВАЖНО: В допълнение, се допуска и участието на едно висше учебно заведение/ научноизследователска организация или техни звена/институти от друг район на планиране, но единствено в случай, че ще започне да осъществява научноизследователска дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ.

Едно висше учебно заведение/ научноизследователска организация или техни звена/ институти може да участват само в едно обединение на територията на страната. Едно висше учебно заведение/ научноизследователска организация може да участва в повече от едно обединение, в случай че в отделните обединения участва чрез различни свои звена/институти, вкл. факултети.

 • кандидатите-обединения могат да включват и членове, които са:
  • неправителствени организации
  • общински и областни администрации.

 

ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Общ размер на БФП по процедурата 115 646 637,81 лева

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА – Режими „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури” и „de minimis
Режим помощ Максимален интензитет на помощта
Режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури” (по Елемент А) 50 %
Режим „de minimis” (по Елемент Б) 90%

 

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ПРОЕКТ
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
1 500 000 лева 7 000 000 лева

 

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

ЕЛЕМЕНТ А:

 • Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС
 • Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ

ЕЛЕМЕНТ Б

 • Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ
 • Закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта
 • Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ
 • Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.)
 • Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ
 • Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура
 • Извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси
 • Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип на РИЦ
 • Изграждане на административното тяло на РИЦ
 • Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ
 • Визуализация и одит на проекта

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването само на дейности по Елемент Б е недопустимо по настоящата процедура.

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

ЕЛЕМЕНТ А:

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нови или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ

ВАЖНО: Разходите за Елемент А трябва да бъдат в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

Разходите за софтуер не трябва да надвишават 10% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

ЕЛЕМЕНТ Б:

 • Разходи за извършване на ограничени СМР в съответствие със ЗУТ само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура
 • Разходи за защита на индустриалната собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на национално и международно равнище, и ползване на необходимата за това експертна помощ – до 50 000,00 лв.:
  • разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация и/или търговска марка;
  • разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн и/или търговска марка на национално и/или международно ниво на разработената иновация;
  • разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.
 • Разходи за създаване на мобилни апликации (софтуерни приложения) с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.

ВАЖНО: Разходите са допустими доколкото същите се използват за целите на трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, участващ пряко в научноизследователските дейности (изследователи и друг квалифициран персонал) и/или персонал , ангажиран с професионалното управление на РИЦ
 • Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на РИЦ
 • Разходи за закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта
 • Режийни разходи на РИЦ (ток, вода, отопление, телефон и интернет)
 • Разходи за извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси
 • Разходи за организиране и участие в събития за представяне на РИЦ и на неговите продукти/ услуги, разширяване и развитие на дейността на обединението – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни), разходи за наем на зали, наем на оборудване, разходи за лектори
 • Разходи за акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска инфраструктура
 • Разходи за консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари – до 10 000,00 лв.
 • Разходи за популяризиране на продуктите/ услугите на РИЦ – до 10 000,00 лв.
 • Разходи за визуализация на проекта – до 2 000,00 лв.
 • Разходи за одит на проекта – до 10 000,00 лв

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: максимум 36 (тридесет и шест) месеца

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 20.01.2020г.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – приоритет ще бъде даден на:
 • Основни характеристики на РИЦ и членовете му:
  • РИЦ включва повече от 8 членове, като поне 1 (един) от тях е общинска или областна администрация – 5т.
  • Поне две от фирмите, които са членове на РИЦ имат средносписъчен брой на персонала > 100 лица за 2017г. или 2018г. – 5т.
  • Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има нетни приходи от продажби за 2017 г. или 2018 г. > 1 500 000 лв. – 5т.
  • Всички фирми, които са членове на РИЦ имат реализирана печалба за 2017г. или 2018г. – 5т.
  • Всички фирми, които са членове на РИЦ са реализирали успешно на пазара за периода 2016-2018 г. иновативни продукти (стока или услуга) и/или иновативни процеси – 5т.
  • Научното/ите звено/звена е/са реализирало/и в сътрудничество с едно или повече предприятия ≥ 4 научно-изследователски и развойни дейности/ проекти през последните 3 години, сходни с дейността на РИЦ – 4т.
  • Ръководителят на научното/ите звено/звена притежава > 7 г. опит в областта на управлението на дейности/проекти, свързани с осъществяване на научни и приложни изследвания – 4т.
  • Ръководителят на РИЦ притежава > 3 г. опит в областта на стратегическото планиране, бизнес развитието и трансфера на технологии – 4т.
 • Приоритизиране на проекти:
  • Проектът попада в приоритетните тематични области на ИСИС за съответния регион – 5т.
  • Проектът надгражда дейности от повече от един договор по Рамкова програма на ЕС – 3т.
  • РИЦ включва единствено членове, които развиват дейността си в дадения район на ниво NUTS 2 през 2017г. и 2018г. – 5т.
  • Изпълнението на проекта води до постигане на 8-мо или 9-то ниво на технологична готовност (TRL) – 3т.

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(обществено обсъждане)

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
 • Да имат минимум три приключени финансови години – 2016, 2017 и 2018 г.

ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Общ размер на БФП по процедурата 117 349 800 лева
Микро и малки предприятия Средни предприятия Големи предприятия
46 939 920 лева 46 939 920 лева 23 469 960 лева

 

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ПРОЕКТ
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
100 000 лева Микро и малки предприятия: 500 000 лева
Средни предприятия: 750 000 лева
Големи предприятия: 1 000 000 лева

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА – Режим „регионална инвестиционна помощ”
Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА – Режим „de minimis
Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки, средни и големи предприятия 70 %

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА – Режим „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП”
Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 70 %

 

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ
 • Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените в приложението приоритетни направления на тематичните области на ИСИС съгласно Приложение I
 • Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

ЕЛЕМЕНТ А „ИНВЕСТИЦИИ”:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта – до 100 000 лв. за специализиран софтуер

 ЕЛЕМЕНТ Б „УСЛУГИ”:

 • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите:
 • разходи за консултантски услуги:
  • разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания – разходи за консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфер на знания, разходи за подпомагане на внедряването в производство на права по интелектуална собственост, разходи за обучения във връзка с осъществяване на трансфер на знания и др.
  • разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи – разходи за такси за услуги, извършвани от Патентно ведомство ((с изключение на такси за подаване на заявка за патент/ полезен модел/ промишлен дизайн); разходи за външни услуги свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновации и др.
  • разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат – разходи за външни консултантски услуги; разходи за обучения (вкл. такси за обучения, разходи за командировки в страната) и др.
 • разходи за помощни услуги:
  • разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги – разходи за такси за достъп до бази данни, разходи за абонамент за достъп до бази данни и др.
  • разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги – разходи за такси за достъп до библиотеки, разходи за абонамент за достъп до библиотеки и др.
  • разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги (до 10 000 лв.) – разходи за външни услуги
  • разходи за осигуряване на лаборатории  с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги – разходи за външни услуги за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.
  • разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги – такси и разходи за външни услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация и др.
  • разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги – такси и разходи за външни услуги за изпитване и сертификация на съответната иновация, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

 

 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – приоритет ще бъде даден на:

 1. Подкрепяната по проекта иновация е защитена с валиден патент за изобретение – 6 т.
 1. Внедряваната иновация представлява новост на световния/европейския пазар – 15 т.
 1. Кандидатът е реализирал успешно на пазара през последните 3 години иновативен продукт (стока или услуга) или е внедрил иновативен процес – 6 т.
 1. Предприятието кандидат, управителят и/или съдружниците е/са първоначален заявител/и и/или изобретател/и най-малко на един валиден патент за изобретение в областта на внедряваната иновация. – 6 т.
 1. Проектът попада в приоритетните тематични области на ИСИС за съответния район (съгласно Приложение I) – 5 т.
 1. Кандидата има седалище и всички инвестиции се реализират на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград – 5 т.

Кандидата има седалище и всички инвестиции се реализират на територията на област Велико Търново, Габрово, Русе, Добрич, Ямбол, Хасково, Перник – 3 т.

 1. Проектното предложение включва надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking) – 3 т.

Проектното предложение, с което се кандидатства по настоящата процедура, е получило печат за качество (seal of excellence) по програма Хоризонт 2020 или

Проектното предложение включва надграждане на резултати, постигнати в изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ – 2 т.

 1. Проектът включва дейности за разработване на еко-иновации – 3 т.

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАмаксимум 18 (осемнадесет) месеца

portfolio

Проекти

Клиентите за нас

Лонга прима
Лонга прима
КиК Спорт
КиК Спорт
Бакеп
Бакеп
Машин-Комерс ООД
Машин-Комерс ООД
СИКО-С ООД
СИКО-С ООД
СТРИМОНА
СТРИМОНА
ТОП ПРИНТ ООД
ТОП ПРИНТ ООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
Пътища и мостове
Пътища и мостове
Принтер БГ
Принтер БГ
АСУС
АСУС
СМС ИНВЕСТ
СМС ИНВЕСТ
ЮНИ-М 01
ЮНИ-М 01
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МСО-09 ЕООД
МСО-09 ЕООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
АРТЕХ ООД
АРТЕХ ООД
СИГ И СИН ООД
СИГ И СИН ООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ИНХОМ-98 ООД
ИНХОМ-98 ООД
ТЕОДОРА ООД
ТЕОДОРА ООД
Хит дизайн
Хит дизайн
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ДИНА КОМЕРС ООД
ДИНА КОМЕРС ООД
СИД ДП ЕООД
СИД ДП ЕООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ТЕКОСИС ООД
ТЕКОСИС ООД
Клара Инженеринг ООД
Клара Инженеринг ООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
Пътища и мостове
Пътища и мостове
MTM
MTM
Екопринт глас
Екопринт глас
Пресбетонел
Пресбетонел
contact

Контакти

За контакти

renova


гр. Варна
ул. „Николай Коларов“ № 3
офис 606
liliya@Lmk-consult.bg

Лилия Колелиева,
+359 884 74 54 18

renova


гр. София
ул. проф. Кирил Попов 27 офис 2
maya@Lmk-consult.bg

Мая Калчева,
+359 888 83 77 49