LMK Consult
about

За нас

Историята в цифри

 • 2011

  Началото

  От 2011г. успешно предлагаме на своите клиенти консултантски услуги при подготовка на проектна документация и ръководене изпълнението на проекти по Оперативни програми финансирани от европейски фондове.
  Наши клиенти са спечелили и реализирали проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013г.

 • 2015

  Към края на 2015г.

  Към края на 2015г. имаме над 100 успешно приключили проекта на общо стойност над 120 млн. лв.

 • 2020

  2014 - 2020

  И през новия програмен период 2014 -2020г. ще продължим да бъдем вашият верен и сигурен избор при разработването и управлението на проекти финансирани от европейски фондове.

services

Услуги

За успеха на Вашия бизнес

Екипът ни ще Ви помогне при избора на най-подходящата за Вашата организация и нужди Оперативна програма и процедура за финансиране.

Ще подготвим Вашето проектно предложение, качествено, в срок и отговарящо на всички изисквания на процедурата за финансиране.

Ще бъдем до Вас през целия процес за избор на изпълнител – от подготовката на тръжната документация, през публикуване и получаване на предложения до тяхната оценка и класиране на кандидатите.

Доверете ни се за финалното отчитане на Вашия проект – ние ще подготвим проектно досие и финален отчет и ще Ви консултираме до получаването на безвъзмездната финансова помощ.

news

Новини

Процедури отворени за кандидатстване

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Микро, малки и средни предприятия
 • Предприятия имащи минимум 3 приключени финансови години (2015, 2016 и 2017г.)
 • Предприятия пеализирали нетни приходи от продажби общо за 2015, 2016 и 2017г., както следва:
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
 • Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в някой от следните сектори:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

!Допустими са разходи свързани само с основната икономическа дейност на кандидата!

 • Инвестиции за подобряване на производствения капацитет
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА)
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000,00 лева

ВАЖНО: Разходите следва да водят до един от следните резултати:

 • създаване на нов стопански обект
 • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект

 

 

ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Общ размер на БФП по процедурата Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени  производства  Интензивни на знание услуги Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства
146 687 250 лева 73 343 625 лева 14 668 725 лева 58 674 900 лева
Микро предприятия 11 580 958.39 лева 6 845 893.96 лева 11 441 605.50 лева
Малки предприятия 38 600 749.84 лева 5 541 844.30 лева 28 457 326.50 лева
Средни предприятия 23 161 916.77 лева 2 280 986.74 лева 18 775 968 лева

 

 

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА – Режим „Регионална помощ“

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР* Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР*
Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 %   35 %

* обхваща области Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София-град

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА – Режим „de minimis“

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 70 %

 

 

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ПРОЕКТ

Режим „Регионална помощ“

Минимален размер на заявената БФП Максимален размер на заявената БФП
 

100 000 лева

Микро предприятия: 500 000 лева
Mалки предприятия: 750 000 лева
Средни предприятия: 1 000 000 лева

Режим „de minimis“

Минимален размер на заявената БФП Максимален размер на заявената БФП
100 000 лева 391 166 лева

 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА – максимум 12 месеца

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – приоритет ще бъде даден на:

 • проекти на кандидати, които имат седалище и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил или Благоевград – 6 точки
 • проекти на кандидати, които имат седалище и се изпълняват на територията на област Велико Търново, Габрово, Русе, Добрич, Ямбол, Хасково или Перник – 4 точки
 • проекти на кандидати, които имат седалище и се изпълняват на територията на област Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора или София-област – 2 точка
 • кандидати, които не са получавали финансиране по ОПРКБИ и/или ОПИК

 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  21.05.2019г.

portfolio

Проекти

Клиентите за нас

Лонга прима
Лонга прима
КиК Спорт
КиК Спорт
Бакеп
Бакеп
Машин-Комерс ООД
Машин-Комерс ООД
СИКО-С ООД
СИКО-С ООД
СТРИМОНА
СТРИМОНА
ТОП ПРИНТ ООД
ТОП ПРИНТ ООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
Пътища и мостове
Пътища и мостове
Принтер БГ
Принтер БГ
АСУС
АСУС
СМС ИНВЕСТ
СМС ИНВЕСТ
ЮНИ-М 01
ЮНИ-М 01
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МСО-09 ЕООД
МСО-09 ЕООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
АРТЕХ ООД
АРТЕХ ООД
СИГ И СИН ООД
СИГ И СИН ООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ИНХОМ-98 ООД
ИНХОМ-98 ООД
ТЕОДОРА ООД
ТЕОДОРА ООД
Хит дизайн
Хит дизайн
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ДИНА КОМЕРС ООД
ДИНА КОМЕРС ООД
СИД ДП ЕООД
СИД ДП ЕООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ТЕКОСИС ООД
ТЕКОСИС ООД
Клара Инженеринг ООД
Клара Инженеринг ООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
contact

Контакти

За контакти

renova


гр. Варна
ул. „Николай Коларов“ № 3
офис 606
liliya@Lmk-consult.bg

Лилия Колелиева,
+359 884 74 54 18

renova


гр. София
ул. проф. Кирил Попов 27 офис 2
maya@Lmk-consult.bg

Мая Калчева,
+359 888 83 77 49