LMK Consult
about

За нас

Историята в цифри

 • 2011

  Началото

  От 2011г. успешно предлагаме на своите клиенти консултантски услуги при подготовка на проектна документация и ръководене изпълнението на проекти по Оперативни програми финансирани от европейски фондове.
  Наши клиенти са спечелили и реализирали проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013г.

 • 2015

  Към края на 2015г.

  Към края на 2015г. имаме над 100 успешно приключили проекта на общо стойност над 120 млн. лв.

 • 2020

  2014 - 2020

  И през новия програмен период 2014 -2020г. ще продължим да бъдем вашият верен и сигурен избор при разработването и управлението на проекти финансирани от европейски фондове.

services

Услуги

За успеха на Вашия бизнес

Екипът ни ще Ви помогне при избора на най-подходящата за Вашата организация и нужди Оперативна програма и процедура за финансиране.

Ще подготвим Вашето проектно предложение, качествено, в срок и отговарящо на всички изисквания на процедурата за финансиране.

Ще бъдем до Вас през целия процес за избор на изпълнител – от подготовката на тръжната документация, през публикуване и получаване на предложения до тяхната оценка и класиране на кандидатите.

Доверете ни се за финалното отчитане на Вашия проект – ние ще подготвим проектно досие и финален отчет и ще Ви консултираме до получаването на безвъзмездната финансова помощ.

news

Новини

Процедури отворени за кандидатстване

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСРЪЧВАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Процедура „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ УСЛУГИ) на микро, малки и средни предприятия”

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • да са регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон;
 • да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия и да не са предприятие (и на ниво група) в затруднено положение;
 • да развиват своята основна икономическа дейност в една от следните групите дейности:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти”;

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти”;

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти”;

С27 „Производство на електрически съоръжения”;

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение”;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили”.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност”;

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика”;

J60 „Радио- и телевизионна дейност”;

J61 „Далекосъобщения”;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;

J63 „Информационни услуги”;

М72 „Научноизследователска и развойна дейност”

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти”;

С11 „Производство на напитки”;

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло”;

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм”;

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене”;

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон”;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители”;

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти”;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси”;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини”;

С24 „Производство на основни метали”;

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване”;

С31 „Производство на мебели”;

С32 „Производство, некласифицирано другаде”;

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване”

 

ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ – 9 775 672,98 лв.

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА – Режим „de minimis

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустимите разходи са в съответствие с дейностите и са само за услуги, без доставка на хардуер.

 • Ваучери – тип 1 (фиксирана номинална стойност в лева 5 000 лв. без ДДС): ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения за следните ИКТ услуги:
  • решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;
  • фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;
  • фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн;
  • опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения.
 • Ваучери – тип 2 (фиксирана номинална стойност в лева 20 000 лв. без ДДС): ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност за следните 3 групи ИКТ услуги:

Група 1 – ИКТ услуги за дигитален маркетинг:

  • Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо);
  • Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;
  • Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи);
  • Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация. В случай на фиксиран срок за ползване и/или абонамент, конкретно спрямо тази ИКТ услуга, то те не трябва да са по-дълги от крайния срок за изпълнение на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат кандидатства във ваучерната схема. След този срок, разходите за фиксирания срок за ползване и/или абонамент няма да бъдат покрити от ваучера.

Група 2 – ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси:

  • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
  • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
  • Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.
  • Не са допустими услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service), тъй като не може да бъде гарантирана устойчивост на резултатите от изпълнението на ваучера и не може да бъде удостоверен резултата от получената услуга, посредством представяне на някой от изискуемите за целта документи.

Група 3 – ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите:

  • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
  • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на услуги чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
  • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси по дистрибутирането на стоката/услугата.

Важно: Доставчикът на ИКТ услугата(ите) следва да бъде включен в Списъка на одобрени достачици за съответния тип ИКТ услуги (https://www.sme.government.bg/?page_id=49462).

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА – до 9 (девет) месеца от датата на издаване на ваучера.

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

BG16RFOP002-1.022 „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 30.04.2020г.

 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
 • Да имат минимум три приключени финансови години – 2016г., 2017г. и 2018 г.

 

 

ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Общ размер на БФП по процедурата

117 349 800 лева

Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Големи предприятия

54 763 240 лева

43 028 260 лева

19 558 300 лева

 

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ПРОЕКТ

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

100 000 лева

Микро и малки предприятия: 500 000 лева

Средни предприятия: 750 000 лева

Големи предприятия: 1 000 000 лева

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА – Режим „регионална инвестиционна помощ”

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА – Режим „de minimis”

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни и големи предприятия

70 %

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА – Режим „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП”

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70 %

 

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ
 • Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените в приложението приоритетни направления на тематичните области на ИСИС съгласно Приложение I

Изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

 • Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

ЕЛЕМЕНТ А „ИНВЕСТИЦИИ”:

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи , „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв. за специализиран софтуер

ВАЖНО: За големи предприятия разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначалната инвестиция при приложим режим на държавна помощ „Регионална инвестиционна помощ“.

ЕЛЕМЕНТ Б „УСЛУГИ”:

1. Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите:

1.1. разходи за консултантски услуги:

 • разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания
 • разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи (до 20 000 лв.)

1.2. разходи за помощни услуги:

 • разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги (до 15 000 лв.)
 • разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – приоритет ще бъде даден на:

1. Подкрепяната по проекта иновация е защитена с:

 • валиден патент за изобретение – 10т.
 • валидно свидетелство за регистрация на полезен модел – 8т.

2. Новост на подкрепяната иновация:

 • внедряването на иновацията по проекта ще позволи на кандидата да реализира на пазара нов или значително усъвършенстван продукт/услуга (спрямо предлаганите от него на пазара до сега) със значително подобрени характеристики.
 • с внедрената по проекта иновация, кандидатът ще навлезе на нови пазари и ще постигне увеличаване на пазарния дял на предлаганите от него продукти/услуги.
 • по проекта се предвижда внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи
 • в резултат на внедряваната по проекта иновация кандидатът ще увеличи добавената стойност, която реализира

При изпълнение на всички условия по точка 2 – 10т.

При изпълнение на 3 от условията по точка 2 – 7т.

3. Кандидатът е реализирал успешно на пазара през последните 3 години иновативен продукт (стока или услуга) или е внедрил иновативен процес – 5 т.

4. Предприятието кандидат, управителят и/или съдружниците и/или (при акционерно дружество и командитно дружество с акции) акционерите и/или председателя на Управителния съвет или Съвета на директорите, е/са първоначален заявител/и и/или изобретател/и най-малко на един валиден патент за изобретение в областта на внедряваната иновация – 5т.

5. Проектът попада в приоритетните тематични области на ИСИС за съответния район (съгласно Приложение I) – 3т.

6. Кандидатът е регистрирано (има седалище) и всички инвестиции се реализират на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград – 5т.

Кандидатът е регистрирано (има седалище) и всички инвестиции се реализират на територията на област Велико Търново, Габрово, Русе, Добрич, Ямбол, Хасково, Перник – 3т.

Кандидатът е регистрирано (има седалище) и всички инвестиции се реализират на територията на област Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София-област – 1т.

7. Проектното предложение включва надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking) – 3т.

Проектното предложение, с което се кандидатства по настоящата процедура, е получило печат за качество (seal of excellence) по програма Хоризонт 2020 – 2т.

8. Проектът включва дейности за разработване на еко-иновации – 3т.

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: максимум 18 (осемнадесет) месеца

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Всички физически и юридически лица, министерства, ведомства, отраслови, браншови и регионални съвети по условия на труд.

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА режим „de minimis”– до 30% от общата стойност на разходи (максимум 100 000 лева)

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения
 • модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване
 • изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда
 • подобряване на санитарно-битовите условия
 • други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване

 

ЕЛЕМЕНТИ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДОБРЕНИ

 • микроклимат
 • техническа безопасност на работно оборудване
 • прах
 • шум
 • вибрации
 • осветление
 • лъчения (йонизиращи и нейонизиращи)
 • електробезопасност
 • пожаробезопасност
 • химични агенти
 • биологични агенти
 • ръчна работа с тежести
 • санитарно-битови условия

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори, издадена от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите (издадена не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на предложението)
 • Документ, че кандидатът е назначил или определил поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация или е създал специализирана служба или е възложил с договор на друго физическо или юридическо лице организирането на изпълнението на дейности, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
 • Документ, че кандидатът е осигурил обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина
 • Документ, удостоверяващ правото на собственост или друго валидно правно основание за ползване на обекта, в който ще бъде реализиран проекта, със срок не по-кратък от 5 г. от датата на подаване на предложението
 • Утвърдена от работодателя оценка на риска на работните места и предприетите мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска
 • Протоколи и сертификати от измервания на състоянието на факторите на работната среда, свързани с настоящия проект
 • Скица/и на обектите, тяхното разположение на производствената площадка, с ясно означаване на всички места, където се осъществяват дейности по проекта
 • Снимков материал на обектите към момента на подаване на проектното предложение, на които ясно да се виждат местата, където се предвиждат дейности по проекта

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТАдо 12 (дванадесет) месеца

portfolio

Проекти

Клиентите за нас

Лонга прима
Лонга прима
КиК Спорт
КиК Спорт
Бакеп
Бакеп
Машин-Комерс ООД
Машин-Комерс ООД
СИКО-С ООД
СИКО-С ООД
СТРИМОНА
СТРИМОНА
ТОП ПРИНТ ООД
ТОП ПРИНТ ООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
Пътища и мостове
Пътища и мостове
Принтер БГ
Принтер БГ
АСУС
АСУС
СМС ИНВЕСТ
СМС ИНВЕСТ
ЮНИ-М 01
ЮНИ-М 01
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МСО-09 ЕООД
МСО-09 ЕООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
АРТЕХ ООД
АРТЕХ ООД
СИГ И СИН ООД
СИГ И СИН ООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ИНХОМ-98 ООД
ИНХОМ-98 ООД
ТЕОДОРА ООД
ТЕОДОРА ООД
Хит дизайн
Хит дизайн
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ДИНА КОМЕРС ООД
ДИНА КОМЕРС ООД
СИД ДП ЕООД
СИД ДП ЕООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ТЕКОСИС ООД
ТЕКОСИС ООД
Клара Инженеринг ООД
Клара Инженеринг ООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
Пътища и мостове
Пътища и мостове
MTM
MTM
Екопринт глас
Екопринт глас
Пресбетонел
Пресбетонел
contact

Контакти

За контакти

renova


гр. Варна
ул. „Николай Коларов“ № 3
офис 606
liliya@Lmk-consult.bg

Лилия Колелиева,
+359 884 74 54 18

renova


гр. София
ул. проф. Кирил Попов 27 офис 2
maya@Lmk-consult.bg

Мая Калчева,
+359 888 83 77 49