LMK Consult
about

За нас

Историята в цифри

 • 2011

  Началото

  От 2011г. успешно предлагаме на своите клиенти консултантски услуги при подготовка на проектна документация и ръководене изпълнението на проекти по Оперативни програми финансирани от европейски фондове.
  Наши клиенти са спечелили и реализирали проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013г.

 • 2015

  Към края на 2015г.

  Към края на 2015г. имаме над 100 успешно приключили проекта на общо стойност над 120 млн. лв.

 • 2020

  2014 - 2020

  И през новия програмен период 2014 -2020г. ще продължим да бъдем вашият верен и сигурен избор при разработването и управлението на проекти финансирани от европейски фондове.

services

Услуги

За успеха на Вашия бизнес

Екипът ни ще Ви помогне при избора на най-подходящата за Вашата организация и нужди Оперативна програма и процедура за финансиране.

Ще подготвим Вашето проектно предложение, качествено, в срок и отговарящо на всички изисквания на процедурата за финансиране.

Ще бъдем до Вас през целия процес за избор на изпълнител – от подготовката на тръжната документация, през публикуване и получаване на предложения до тяхната оценка и класиране на кандидатите.

Доверете ни се за финалното отчитане на Вашия проект – ние ще подготвим проектно досие и финален отчет и ще Ви консултираме до получаването на безвъзмездната финансова помощ.

news

Новини

Процедури отворени за кандидатстване

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”

ПРЕДСТОЯЩО ОБЯВЯВАНЕ – ОКТОМВРИ 2017

 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
 • Микро, малки и средни предприятия имащи минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016г.)
 • Осъществяващи дейност (основна или допълнителна с дял минимум 25%) и кандидатстват за подкрепа на дейности попадащи в сектор C „Преработваща
  промишленост”

 

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ
 • Микро, малки и средни предприятия
 • Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” или раздели 37 „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ и 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ от сектор Е „Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване“ и същата е с дял 25 % или повече от общата икономическа дейност на партньора

 

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

 • Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) И които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация

Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и
значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;
ВАЖНО: При внедряването на иновативните продукти (стоки или услуги) или процеси не трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост.

 • Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и да има положителен ефект върху опазването на околната среда
 • Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите (внедрените технологични решения и методи следва да могат да бъдат приложени в други подобни случаи (подобни предприятия, сектори на икономическа дейност, подобни производствени процеси и техники))
 • Проектът следва да се основава на извършен технологичен одит

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ В ПАРТНЬОРСТВО

 • Допустими са проекти, които представляват промишлена (индустриална) симбиоза

(сътрудничество между две компании, при което отпадъкът или страничните продукти на едната, представляват суровина за производството на другата)

 • Допустим е само един партньор

В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство, не повече от 30% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

I. Елемент А „Внедряване“ (задължителен):

 1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство
 2. Внедряване на  съвременни  технологии  за  предотвратяване  образуването  на отпадъци в съществуващо производство
 3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употребa
 4. Внедряване на    съвременни    технологии,    които    позволяват   рециклиране    на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта
 5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт
 6. Внедряване   на        иновационни            производствени        материали      и          повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство

II. Елемент Б „Консултантски   услуги“   (незадължителен;   допустим   само   за кандидата):

 1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване

III. Елемент В „Други  инвестиции,  услуги  и  мултиплициране  на  резултатите“ (задължителен):

 1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води
 2. Изготвяне на технологичен одит на проекта за целите на процедурата
 3. Организиране и  провеждане  на  събития  за  мултиплициране  на  резултатите  от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите
 4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта
 5. Визуализация на проекта
 6. Одит на проекта
 7. Извършване на    измервания    на    показателите       за    емисии     от    акредитирани лаборатории

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Елемент А „Внедряване“ – минимум 60 % от разходите по проекта:

 1. Разходи за    машини,   съоръжения,    оборудване,    представляващи    дълготрайни материални активи , необходими за изпълнението на дейностите по елемента
 2. Разходи за  права  върху  патенти,  лицензи,  „ноу-хау“,  разработване  на  софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси  и  др.,  представляващи  дълготрайни  нематериални  активи,  необходими  за изпълнението на дейностите по елемента

Елемент Б „Консултантски услуги“ – допустими само за кандидата:

 1. Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А – до 20 % от разходи по проекта

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

Разходите по Елемент В са допустими както за кандидата, така и за партньора като партньорите могат да заявяват разходи само по т. 1 и т. 5.

 1. Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води
 2. Консултантски услуги за изготвяне на технологичен одит на проекта – до 5 000 лв.
 3. Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта  –  разходи  за  наем  на  зали  и  техническо  оборудване  за  провеждане  на събитията
 4. Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта
 5. Разходи за визуализация на проекта – до 1 000 лв.
 6. Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв.
 7. Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория

 

ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

71 644 656.10 лева

14 328 931.22 лева

28 657 862.44 лева

28 657 862.44 лева

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

I. Елемент А „Внедряване“

 • Приложим режим за кандидата Регионална инвестиционна помощ или „de minimis”
 • Приложим режим за партньорите „de minimis“

В  случай  на  режим  „de  minimis“  максималният  размер  на  помощта  за  едно  и  същопредприятие, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Режим „регионална инвестиционна помощ“

Kатегория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

 

Режим „de minimis“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70 %

 

II. Елемент Б “Консултантски услуги”

Режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50 %

 

III. Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

Режим „de minimis“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70 %

 

 

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ПРОЕКТ***

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален  размер  на  заявената  безвъзмездна финансова помощ

200 000 лева

Микро предприятия: 750 000 лева

Малки предприятия: 1 000 000 лева

Средни предприятия: 1 500 000 лева

*** Безвъзмездната финансова помощ, заявена от кандидата по процедурата, заедно с договорената от кандидата за последните 7 години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни предприятия и 7 500 000 лева за големи предприятия.

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА – 20 месеца

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКA

1. При оценка на проектите се взема предвид финансовия и оперативен капацитет на кандидата

2. Въведена от кадидат система за управление съгласно стандарти EMAS и/или БДС EN ISO 14001

3. Проектът се прилага в по-начална фаза от цикъла на кръговата икономика, като приоритет се дава на проекти във фаза, съобразно следния ред: проектиране, вкл. подбор и използване на суровините; производство; потребление; излизане от употреба

4. Проектът е насочен към:

 • Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта
 • Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта или

5. С изпълнението на проекта, при управлението на един или повече от видовете образувани  отпадъци  от  дейността,  кандидатът  преминава  към: първа  степен „предотвратяване“  или  „подготовка  за  повторна  употреба“  или  първа  степен„рециклиране“ или първа степен „друго оползотворяване“

6. Проектът се отнася до един специфичните отпадъчни потоци:

 • отпадъци от опаковки (стъкло; хартия и картон; метали; пластмаса; дървесни отпадъци)
 • излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
 • излезли от    употреба    моторни    превозни   средства    –    възможности    за оползотворяване на стъклата;
 • отработени масла
 • гуми
 • портативни батерии и акумулатори
 • автомобилни батерии и акумулатори
 • индустриални батерии и акумулатори
 • НУБА (негодни за употреба батерии и акумулатори)
 • Биоотпадъци
 • строителни отпадъци

7. Проектът води до намаляване на употребата на опасни химични вещества

8. Проектът  води  до  намаляване  на  количеството  емисии  в  атмосферата  и/или отпадъчните води

9. Проектът се изпълнява около и в териториите от мрежата Натура 2000

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

„Насърчаване на предприемачеството”

В ПРОЦЕС НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
 • Кандидати, които са регистрирани преди датата на обявяване на процедурата и са създадени през 2015, 2016 или 2017
 • Микро, малко или средно предприятие
 • Независими предприятия
 • Кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач

ВАЖНО: Предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец

 • Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в някой от следните сектори:

С13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло С20 Производство на химични продукти

С26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти С27 Производство на електрически съоръжения

С28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение С29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

С30 Производство на превозни средства, без автомобили

С15.1 Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия

С16.29 Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“

С18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители С21 Производство на  лекарствени вещества и продукти    С23.1 Производство на стъкло и изделия от стъкло

С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия С25.50 Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия С25.62 Механично обработване на метал

С25.71 Производство на кухненски прибори и ножарски изделия С32.20 Производство на музикални инструменти

С32.50 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

J60.10 Създаване и излъчване на радиопрограми

J60.20 Създаване и излъчване на телевизионни програми

J58 Издателска дейност

J59 Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

M71.11 Архитектурни дейности

M74.10 Дейности в областта на дизайна

M74.20 Дейности в областта на фотографията

M72 Научноизследователска и развойна дейност

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОД

I. Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата, включващи следните допустими разходи:

 • Разходи за  възнаграждения  на  квалифициран  персонал  и  на  административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта за квалифициран персонал и до 30 000 лева за административен персонал

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост. Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава 2 600 лв.

Екипът на кандидата може да включва:

1.  Квалифициран персонал, който е обект на оценка и който може да включва:

      1.1.Предприемача – максимален брой точки получава предприемач, който:

 • Има завършено висше образование („магистър“ или по-висока степен) в областта на предприемаческата идея
 • Притежава професионален опит поне 2 години в областта на предприемаческата идея

      1.2. Лица, различни от предприемача (не повече от 3 броя):

 • лицата, които  управляват  предприятието-кандидат  преди  датата  на  обявяване  на процедурата
 • съдружниците в предприятието-кандидат преди датата на обявяване на процедурата
 • служителите наети  на  трудов  договор  в  предприятието-кандидат  преди  датата  на обявяване на процедурата
 • експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат

Максимален брой точки получава:

 • Екип, в  който  всички  членове  притежават  образователно-квалификационна  степен “магистър“ в областта на предприемаческата идея
 • Екип, чийто членовете имат общо повече от 5 години професионален опит в областта на предприемаческата идея

2. Квалифициран и административен персонал, който не е обект на оценка

 

II.Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги), включващи следните допустими разходи:

 • Разходи за придобиване на ДМА необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 200 000 лева
 • Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 20 000 лева
 • Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефони интернет) и разходи за офис консумативи
 • Разходи за външни услуги за:

-структуриране на бизнес модела на кандидата

-изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги)

-разработване на технологии за производство на продукти (стоки)

-изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги)

-създаване на интернет страница на кандидата

 • Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 20 000 лева

III. Дейности за визуализация на проекта, включващи следните допустими разходи

 • Разходи за визуализация – до 2000 лева

 

ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ – 67 227 768.06 лева

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА – Режим „de minimis“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

90 %

 

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ПРОЕКТ

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

50 000 лева

391 166 лева

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА – 18 месеца

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – приоритет ще бъде даден на:

 1. проекти на жени предприемачи
 2. проекти на предприемачи до 29 г. (ненавършени) или над 50 г. (навършени)
 3. проекти на социални предприятия

„социално предприятие – предприятие, което е наело (преди подаване на проектното предложение) или предстои да наеме (по време на изпълнение на проекта) лице/лица с трайни увреждания („Лица с трайни увреждания“ – лица с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто), като се задължава да запази неговата/тяхната заетост на трудов договор за минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта

4. проекти,  които  се  изпълняват  на  територията  на  Северозападен  регион  за планиране

portfolio

Проекти

Клиентите за нас

Лонга прима
Лонга прима
КиК Спорт
КиК Спорт
Бакеп
Бакеп
Машин-Комерс ООД
Машин-Комерс ООД
СИКО-С ООД
СИКО-С ООД
СТРИМОНА
СТРИМОНА
ТОП ПРИНТ ООД
ТОП ПРИНТ ООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
Пътища и мостове
Пътища и мостове
Принтер БГ
Принтер БГ
АСУС
АСУС
СМС ИНВЕСТ
СМС ИНВЕСТ
ЮНИ-М 01
ЮНИ-М 01
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МСО-09 ЕООД
МСО-09 ЕООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
АРТЕХ ООД
АРТЕХ ООД
СИГ И СИН ООД
СИГ И СИН ООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ИНХОМ-98 ООД
ИНХОМ-98 ООД
ТЕОДОРА ООД
ТЕОДОРА ООД
Хит дизайн
Хит дизайн
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ДИНА КОМЕРС ООД
ДИНА КОМЕРС ООД
СИД ДП ЕООД
СИД ДП ЕООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ТЕКОСИС ООД
ТЕКОСИС ООД
Клара Инженеринг ООД
Клара Инженеринг ООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
contact

Контакти

За контакти

renova


гр. Варна
ул. „Николай Коларов“ № 3
офис 606
liliya@Lmk-consult.bg

Лилия Колелиева,
+359 884 74 54 18

renova


гр. София
ул. проф. Кирил Попов 27 офис 2
maya@Lmk-consult.bg

Мая Калчева,
+359 888 83 77 49