LMK Consult
about

За нас

Историята в цифри

 • 2011

  Началото

  От 2011г. успешно предлагаме на своите клиенти консултантски услуги при подготовка на проектна документация и ръководене изпълнението на проекти по Оперативни програми финансирани от европейски фондове.
  Наши клиенти са спечелили и реализирали проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013г.

 • 2015

  Към края на 2015г.

  Към края на 2015г. имаме над 100 успешно приключили проекта на общо стойност над 120 млн. лв.

 • 2020

  2014 - 2020

  И през новия програмен период 2014 -2020г. ще продължим да бъдем вашият верен и сигурен избор при разработването и управлението на проекти финансирани от европейски фондове.

services

Услуги

За успеха на Вашия бизнес

Екипът ни ще Ви помогне при избора на най-подходящата за Вашата организация и нужди Оперативна програма и процедура за финансиране.

Ще подготвим Вашето проектно предложение, качествено, в срок и отговарящо на всички изисквания на процедурата за финансиране.

Ще бъдем до Вас през целия процес за избор на изпълнител – от подготовката на тръжната документация, през публикуване и получаване на предложения до тяхната оценка и класиране на кандидатите.

Доверете ни се за финалното отчитане на Вашия проект – ние ще подготвим проектно досие и финален отчет и ще Ви консултираме до получаването на безвъзмездната финансова помощ.

news

Новини

Процедури отворени за кандидатстване

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

„Насърчаване на предприемачеството”

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
 • Кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016г.
 • Кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач
 • Независими предприятия

ВАЖНО: Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала на друго юридическо лице или едноличен търговец (освен ако не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години)

ВАЖНО: Кандидатът трябва да отговаря на посоченото изискване в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта

 • Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в някой от следните сектори в съответния краен срок за подаване на проектните предложения:

с краен срок за подаване на проектни предложения: 05.09.2018 г.:

С13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

С20 Производство на химични продукти

С26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

С27 Производство на електрически съоръжения

С28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

С29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

С30 Производство на превозни средства, без автомобили

J58 Издателска дейност

J59 Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J62 Дейности в областта на информационните технологии

J63 Информационни услуги

M72 Научноизследователска и развойна дейност

с краен срок за подаване на проектни предложения: 07.11.2018 г.:

С14 Производство на облекло

С15.1 Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия

С16.29 Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене

С18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

С21 Производство на  лекарствени вещества и продукти

С22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

С23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

С25.50 Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия

С25.62 Механично обработване на метал

С25.71 Производство на кухненски прибори и ножарски изделия

С32.20 Производство на музикални инструменти

С32.50 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

J60.10 Създаване и излъчване на радиопрограми

J60.20 Създаване и излъчване на телевизионни програми

M71.11 Архитектурни дейности

М71.12 Инженерни дейности и технически консултации

M74.10 Дейности в областта на дизайна

M74.20 Дейности в областта на фотографията

Q86 Хуманно здравеопазване

Q87 Медико-социални грижи с настаняване

Q88 Социална работа без настаняване

 

ОБЩ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Общ размер на БФП по процедурата

Сектори с изключение на ИКТ

ИКТ сектори

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

67 227 768.06 лева

30 252 495.63 лева

6 722 776.80 лева

30 252 495.63 лева

Сектори с изключение на ИКТ: С13, С20, С26, С27, С28, С29, С30, J58, J59, M72

ИКТ сектори: J62, J63

Сектори, свързани с европейски и регионални предизвикателства: С14, С15.1, С16.29, С18, С21, С22, С23, С25.50, С25.62, С25.71, С32.20, С32.50, J60.10, J60.20, M71.11, М71.12, M74.10, M74.20, Q86, Q87, Q88

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА – Режим „de minimis“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

80 %

 

 РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ПРОЕКТ

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

50 000 лева

200 000 лева

 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Разходи за възнаграждения на квалифициран персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта

ВАЖНО:

1. Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.

2. Размерът на месечната брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава 2 600 лв., а общият размер на възнагражденията и осигуровките – 3 172 лева на месец

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА
 • Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер – до 50 000 лева
 • Разходи за материали и консумативи – до 25000 лева
 • Разходи за наем на работни помещениядо 25 000 лева
 • Разходи за външни услугидо 25 000 лева – за:

  • изработване на икономическа, финансова и техническа оценки на продукти
  • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги
  • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи/продукти
  • създаване на интернет страница на кандидата
  • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ
 • Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева

 

ЕКИП

I. Квалифициран персонал, ОБЕКТ на оценка и който може да включва:

1. Предприемачът

 • Образователно-квалификационно ниво: минимум „бакалавър“ в областта на предприемаческата идея
 • Професионален опит: над 3 години опит в областта на предприемаческата идея

2. Лица, различни от предприемача (максимум 3): посочват се поименно

 • лицата, които управляват предприятието към датата на кандидатстване
 • съдружниците в предприятието към датата на кандидатстване
 • служителите наети на трудов договор в предприятието към датата на кандидатстване
 • експерти, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието

ВАЖНО:  Лицата трябва да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта. Лицата могат да участват в не повече от 2 проектни предложения по настоящата процедура.

 • Образователно-квалификационно ниво за всички лица: “магистър“ в областта на предприемаческата идея
 • Професионален опит: общо над 7 години опит в областта на предприемаческата идея

II. Квалифициран персонал, който НЕ Е ОБЕКТ на оценка

Квалифициран персонал нает на трудов договор, необходим за изпълнението на проекта

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА – 18 месеца

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – приоритет ще бъде даден на:

1. Проекти на жени предприемачи

2. Проекти на предприемачи до 29г. (ненавършени) или лица между 50г. (навършени) и 64г. (ненавършени) към датата на кандидатстване

3. Предприемач и екип назначен по проекта с образование и професионален опит в областта на предприемаческата идея

4. Регионална приоритизация на проекти:

Предприятието е регистрирано и всички заложени разходи се реализират на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград – 5 точки

Предприятието е регистрирано и всички заложени разходи се реализират на територията на област Велико Търново, Габрово, Русе, Добрич, Ямбол, Хасково, Перник – 3 точки

Предприятието е регистрирано и всички заложени разходи се реализират на територията на област Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София-област – 1 точки

5. Проекти които се изпълняват в тематичните области на ИСИС

6. Проекти, които ще допринесат за постигане на социален ефект едновременно чрез

 • създаване на възможности за социална интеграция
 • създаване на добавена стойност за обществото
 • спестяване на разходи за потребителите на предприемаческата идея
 • при подаване на проектното предложение е наето или предстои да бъде наето (по време на изпълнение на проекта) лице с трайни увреждания (лице с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто)

      ВАЖНО: Кандидатът се задължава да запази неговата заетост на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта и за период от 6 месеца след приключване на проекта

7. Проекти, които ще допринесат за постигането на екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея чрез:

 • намаляване на въздействието върху околната среда
 • повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда
 • постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси

8. Проекти, които ще допринесат за постигането на устойчива заетост

Осигуряване на устойчива заетост на минимум 3 лица за период от 6 месеца след приключване на проекта при запазване на условията (длъжност, часова заетост, размер на възнаграждение, наемане на трудов договор и др.), приложими към екипа

portfolio

Проекти

Клиентите за нас

Лонга прима
Лонга прима
КиК Спорт
КиК Спорт
Бакеп
Бакеп
Машин-Комерс ООД
Машин-Комерс ООД
СИКО-С ООД
СИКО-С ООД
СТРИМОНА
СТРИМОНА
ТОП ПРИНТ ООД
ТОП ПРИНТ ООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
СИГАЛ 1 ЕООД
Пътища и мостове
Пътища и мостове
Принтер БГ
Принтер БГ
АСУС
АСУС
СМС ИНВЕСТ
СМС ИНВЕСТ
ЮНИ-М 01
ЮНИ-М 01
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
АВТО БАЛАНС СИСТЕМС-ТЕХНИК ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ТЕХМАШ-БГ ООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МЕТАЛ КОМПЛЕКТ ЕООД
МСО-09 ЕООД
МСО-09 ЕООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
РОЗА ЕМАЙЛ ООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД
АРТЕХ ООД
АРТЕХ ООД
СИГ И СИН ООД
СИГ И СИН ООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ХИДРОМАРК ЕООД
ИНХОМ-98 ООД
ИНХОМ-98 ООД
ТЕОДОРА ООД
ТЕОДОРА ООД
Хит дизайн
Хит дизайн
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
ДИ ЕС МЕТАЛ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
БГ ПАРАПЕТИ ЕООД
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ЕТ МАТ – ИВЕЛИН ИВАНОВ
ДИНА КОМЕРС ООД
ДИНА КОМЕРС ООД
СИД ДП ЕООД
СИД ДП ЕООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ДЖИ ПОЙНТ ООД
ТЕКОСИС ООД
ТЕКОСИС ООД
Клара Инженеринг ООД
Клара Инженеринг ООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин Индъстри ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Машин-Комерс ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
Клара ТЦЦ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МАШИН ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
МЕГАМАШ ЕООД
contact

Контакти

За контакти

renova


гр. Варна
ул. „Николай Коларов“ № 3
офис 606
liliya@Lmk-consult.bg

Лилия Колелиева,
+359 884 74 54 18

renova


гр. София
ул. проф. Кирил Попов 27 офис 2
maya@Lmk-consult.bg

Мая Калчева,
+359 888 83 77 49